Громадське обговорення Макарівської селищної ради

Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки – «Розділ охорона навколишнього природного середовища» детального плану території земельних ділянок, загальною площею 0,0649 га, для будівництва станції технічного обслуговування в селищі Макарів Макарівського району Київської області

1. Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Макарівська селищна рада Макарівського району Київської області (08001, селище Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30).

Виконавець – Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва (далі – ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»).

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію та розвиток частини території. Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

Детальний план території визначає, зокрема, принципи планувально-просторової організації забудови; лінії регулювання забудови; функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї, чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами та правилами; містобудівні умови та обмеження; черговість та обсяги інженерного підготовлення території; систему інженерних мереж; порядок організації транспортного та пішохідного руху; порядок комплексного благоустрою та озеленення.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальні плани територій підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельних ділянок, загальною площею 0,0649 га, для будівництва станції технічного обслуговування в селищі Макарів Макарівського району Київської області.

Метою розроблення детального плану є визначення планувальної організації території, для розміщення станції технічного обслуговування з підсобними приміщеннями з врахуванням даних державного земельного кадастру суміжних ділянок.

Ділянка, що призначена для нового будівництва центру обслуговування автомобілів розміщена на земельній ділянці по вул Дорожня, 33 в селищі Макарів Макарівського району Київської області.

Територія межує:

-     з північного заходу – база відпочинку;

-     з півдня – червоними лініями вулиці;

-     зі сходу – червоними лініями вулиці.

Рельєф ділянки спокійний, територія спланована рівно.

Розміщення споруд на ділянці не порушує санітарних, протипожежних норм та правил, санітарних розривів і відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій".

Передпроектні пропозиції розроблено за матеріалами топографічного знімання, виконаного в 2020 році. Система висот – Балтійська. Система координат – 1963 року.

Розташування будівель і споруд обумовлено їх функціональним призначенням та їх об’ємно-просторовим сприйняттям вздовж вулиць Дачної та Проєктна.

Навколо центру обслуговування автомобілей передбачена можливість кругового об’їзду з твердого покриття для забезпечення підходів і під’їздів до будинку та доступу у кожне приміщення з пожежної машини на випадок виникнення пожежі.

На ділянці розміщується центру обслуговування автомобілів та автостоянка.

Склад та площі відкритих автостоянок передбачено згідно з розрахунком ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій. Проектом передбачено 2 в’їзди-виїзди на прилеглу територію шириною 6 м. Заокруглення внутрішніх проїздів складають 6 м, радіуси заїзду для вантажних автомобілів - 12 м.

Для маломобільних груп населення передбачається влаштування пониженого бортового каменю на примиканнях тротуарів до проїзних частин.

На території, відведеній під будівництво розташовані існуючі комунікації: В передпроектних пропозиціях враховане розташування усіх комунікацій і витримано всі нормативні та санітарні відстані від них згідно діючих норм.

Під час розроблення передпроектних пропозицій було враховано законодавчі та нормативні документи:

-     Закон України «Про основи містобудування»;

-     Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-     Земельний кодекс України;

-     ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Під час проектування враховано вимоги:

-     ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів»;

-     ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»;

-     ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»;

-     ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;

-     ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будівлі та споруди»;

-     ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

-     ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;

-     ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

-     Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів №173/96;

-     ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Детальний план охоплює визначені види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території селища. Даний детальний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність його зміни на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, та потреб населення.

Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, перелік за категоріями видів та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, визначено чинним Законом України «Про оцінку впливу на довкілля». Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Проектом передбачено тверде покриття проїздів і площадок.

Інженерне обладнання передбачає приєднання до місцевих мереж.

Організація руху транспорту і пішоходів передбачає заходи щодо безпечного руху велосипедистів і пішоходів з врахуванням потреб маломобільних груп населення.

 

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, які можуть виникнути на даній території, є:

  1. Атмосферне повітря

-       до основних можливих антропогенних джерел забруднення атмосфери регіону належить збільшення викидів в атмосферне повітря від пересувних джерел.

  1. Водні ресурси

-відсутність дощової каналізація сприятиме забрудненню ґрунтових вод;

-відсутність централізована система каналізації;

-відсутність централізована система водопостачання.

  1. Земельні ресурси

-     можлива незадовільна організація планової очистки по збору та своєчасному видаленню відходів на сміттєзвалища;

-     наявні родючого шару землі, якість якого не має значення для території під забудову.

  1. Здоров’я населення

-     можливе збільшення шумового забруднення.

  1. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд

-невпорядкованість або відсутність зелених насаджень;

-відсутність територій ПЗФ.

4. Ймовірні наслідки

а) наслідки для компонентів навколишнього середовища,

у тому числі здоров’я населення:

Компонент довкілля

Ймовірний вплив проектних рішень

Клімат і мікроклімат

Негативних наслідків не очікується.Очікується покращення мікроклімату через створення і підтримку зелених насаджень загального користування та обмеженого користування у межах санітарних зон.

Повітряне середовище

Слід очікувати незначного збільшення рівня забруднення повітря викидами автотранспорту.


Водне середовище

Усунення джерел забруднення – через заплановане приєднання до місцевих мереж.

Відкриті землі

Передбачається забудова та тверде покриття проїздів і площадок, що призведе до трансформації ґрунтового покриву, посилиться фрагментація оселищ, відсутня можливість відновлення природних біотопів на цих ділянках.

Ґрунти

Трансформація ґрунтового покриву на ділянках проектної забудови.Очікується порушення горизонтів ґрунтів внаслідок приєднання до інженерних мереж.Очікується покращення стану ґрунтів щодо виключення забруднення стоками через приєднання до інженерних мереж.Покращення ситуації через впровадження комбінованої системи санітарного очищення від твердих побутових відходів.

Біорізноманіття (рослинний і тваринний світ)

Забудова обумовить скорочення середовищ існування видів тваринного світу, посилить фрагментацію оселищ.

Здоров’я населення

Слід очікувати незначного збільшення рівня шуму.Очікується підвищення безпеки на дорогах.Впровадження природоохоронних еколого орієнтованих заходів (приєднання досистем каналізації та водопостачання, очисних споруд, облаштування рекреаційних зон на територій та санітарно-захисних зон тощо) сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища.

б) для територій з природоохоронним статусом:

території з природоохоронним статусом відсутні.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

проектні рішення документа не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У контексті стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельних ділянок, загальною площею 0,0649 га, для будівництва станції технічного обслуговування в селищі Макарів Макарівського району Київської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Методологічною основою стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території земельних ділянок, загальною площею 0,0649 га, для будівництва станції технічного обслуговування в селищі Макарів Макарівського району Київської області для виявлення всіх важливих впливів і ризиків, оцінювання їх величини та значимості, запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, є системний підхід.

Для сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження зазначеного документа державного планування будуть використані такі методи, зокрема: загальні: аналіз, синтез, формалізація, порівняння, історичний, логічний, ідеалізації, експертних оцінок тощо; графічні; нормативно-правового регулювання, контент-аналізу; моделювання; інформаційні; прогнозування; соціоекологічні методи. Саме система засобів і прийомів, що передбачені кожним із зазначених до застосування під час стратегічної екологічної оцінки методів, дають змогу запропонувати заходи щодо запобігання, зменшення та пом’якшення наслідків для довкілля за критеріями збереження та охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я.

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:

-доповіді про стан довкілля;

-статистичну інформацію;

-лабораторні дослідження стану довкілля;

-дані моніторингу стану довкілля;

-оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

-пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень детального плану території земельних ділянок, загальною площею 0,0649 га, для будівництва станції технічного обслуговування в селищі Макарів Макарівського району Київської області на довкілля та стан здоров’я населення

Сфери охорони довкілля Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом документа державного планування Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

1 2 3
Атмосферне повітря Збільшення викидів в атмосферне повітря від пересувних джерел. Здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Водні ресурси Відсутність дощової каналізація сприятиме забрудненню ґрунтових вод.Відсутність централізованої системи каналізації.Відсутність централізованої системи водопостачання. Забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості.Приєднання до водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання.
Відкриті землі Можлива незадовільна організація планової очистки по збору та своєчасному видаленню відходів на сміттєзвалища.Наявні родючого шару землі, якість якого не має значення для території під забудову. Розвиток інфраструктури збирання та перевезення ТПВ.Встановлення урн і контейнерів для побутових відходів.Зняття родючого шару землі і використати його для рекультивації малоцінних в сільськогосподарському відношенні земель при створенні газонів, квітників.
Лісові ресурси та природно-заповідний фонд Невпорядкованість або відсутність зелених насаджень. Озеленення доріг, під’їздів та впорядкування зелених насаджень.Озеленення комунальної зони.
Здоров’я населення Акустичне навантаження від автомобільного транспорту.  Для захисту від шуму і загазованості вздовж автодоріг передбачається створення і підтримку зелених насаджень загального користування та обмеженого користування у межах санітарних зон.Підвищення безпеки на дорогах.Впровадження природоохоронних еколого орієнтованих заходів (приєднання до систем каналізації та водопостачання, очисних споруд, облаштування рекреаційних зон та санітарно-захисних зон тощо).

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ № 296 від 10.08.2018р, Міністерства екології та природних ресурсів України)

Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем від розміщення станції технічного обслуговування в селищі Макарів Макарівського району Київської області.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Макарівська селищна рада Макарівського району Київської області (08001, селище Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30).

Строки подання

15 діб з дня оприлюднення відповідно до п. 5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» або отримання відповідно до п. 6 зазначеного Закону заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території земельних ділянок, загальною площею 0,0649 га, для будівництва станції технічного обслуговування в селищі Макарів Макарівського району Київської області.


© 2014 Макарівська селищна рада. Всі права захищено.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free