01
01
В'їзний знак до смт. Макарів
02
02
Макарівська селищна рада
03
03
Будинок культури
04
04
Свято-Дмитріївська церква та пам'ятник Святителю Дмитрію Ростовскому

Макарівська селищна рада

Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки – «Розділ охорона навколишнього природного середовища» детального плану території земельних ділянок, загальною площею 0,0649 га, для будівництва станції технічного обслуговування в селищі Макарів Макарівського району Київської області

1. Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Макарівська селищна рада Макарівського району Київської області (08001, селище Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30).

Виконавець – Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва (далі – ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»).

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію та розвиток частини території. Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

Детальний план території визначає, зокрема, принципи планувально-просторової організації забудови; лінії регулювання забудови; функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї, чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами та правилами; містобудівні умови та обмеження; черговість та обсяги інженерного підготовлення території; систему інженерних мереж; порядок організації транспортного та пішохідного руху; порядок комплексного благоустрою та озеленення.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальні плани територій підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельних ділянок, загальною площею 0,0649 га, для будівництва станції технічного обслуговування в селищі Макарів Макарівського району Київської області.

Метою розроблення детального плану є визначення планувальної організації території, для розміщення станції технічного обслуговування з підсобними приміщеннями з врахуванням даних державного земельного кадастру суміжних ділянок.

Ділянка, що призначена для нового будівництва центру обслуговування автомобілів розміщена на земельній ділянці по вул Дорожня, 33 в селищі Макарів Макарівського району Київської області.

Територія межує:

-     з північного заходу – база відпочинку;

-     з півдня – червоними лініями вулиці;

-     зі сходу – червоними лініями вулиці.

Рельєф ділянки спокійний, територія спланована рівно.

Розміщення споруд на ділянці не порушує санітарних, протипожежних норм та правил, санітарних розривів і відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій".

Передпроектні пропозиції розроблено за матеріалами топографічного знімання, виконаного в 2020 році. Система висот – Балтійська. Система координат – 1963 року.

Розташування будівель і споруд обумовлено їх функціональним призначенням та їх об’ємно-просторовим сприйняттям вздовж вулиць Дачної та Проєктна.

Навколо центру обслуговування автомобілей передбачена можливість кругового об’їзду з твердого покриття для забезпечення підходів і під’їздів до будинку та доступу у кожне приміщення з пожежної машини на випадок виникнення пожежі.

На ділянці розміщується центру обслуговування автомобілів та автостоянка.

Склад та площі відкритих автостоянок передбачено згідно з розрахунком ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій. Проектом передбачено 2 в’їзди-виїзди на прилеглу територію шириною 6 м. Заокруглення внутрішніх проїздів складають 6 м, радіуси заїзду для вантажних автомобілів - 12 м.

Для маломобільних груп населення передбачається влаштування пониженого бортового каменю на примиканнях тротуарів до проїзних частин.

На території, відведеній під будівництво розташовані існуючі комунікації: В передпроектних пропозиціях враховане розташування усіх комунікацій і витримано всі нормативні та санітарні відстані від них згідно діючих норм.

Під час розроблення передпроектних пропозицій було враховано законодавчі та нормативні документи:

-     Закон України «Про основи містобудування»;

-     Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-     Земельний кодекс України;

-     ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Під час проектування враховано вимоги:

-     ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів»;

-     ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»;

-     ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»;

-     ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;

-     ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будівлі та споруди»;

-     ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

-     ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;

-     ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

-     Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів №173/96;

-     ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Детальний план охоплює визначені види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території селища. Даний детальний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність його зміни на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, та потреб населення.

Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, перелік за категоріями видів та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, визначено чинним Законом України «Про оцінку впливу на довкілля». Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Проектом передбачено тверде покриття проїздів і площадок.

Інженерне обладнання передбачає приєднання до місцевих мереж.

Організація руху транспорту і пішоходів передбачає заходи щодо безпечного руху велосипедистів і пішоходів з врахуванням потреб маломобільних груп населення.

 

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, які можуть виникнути на даній території, є:

  1. Атмосферне повітря

-       до основних можливих антропогенних джерел забруднення атмосфери регіону належить збільшення викидів в атмосферне повітря від пересувних джерел.

  1. Водні ресурси

-відсутність дощової каналізація сприятиме забрудненню ґрунтових вод;

-відсутність централізована система каналізації;

-відсутність централізована система водопостачання.

  1. Земельні ресурси

-     можлива незадовільна організація планової очистки по збору та своєчасному видаленню відходів на сміттєзвалища;

-     наявні родючого шару землі, якість якого не має значення для території під забудову.

  1. Здоров’я населення

-     можливе збільшення шумового забруднення.

  1. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд

-невпорядкованість або відсутність зелених насаджень;

-відсутність територій ПЗФ.

4. Ймовірні наслідки

а) наслідки для компонентів навколишнього середовища,

у тому числі здоров’я населення:

Компонент довкілля

Ймовірний вплив проектних рішень

Клімат і мікроклімат

Негативних наслідків не очікується.Очікується покращення мікроклімату через створення і підтримку зелених насаджень загального користування та обмеженого користування у межах санітарних зон.

Повітряне середовище

Слід очікувати незначного збільшення рівня забруднення повітря викидами автотранспорту.


Водне середовище

Усунення джерел забруднення – через заплановане приєднання до місцевих мереж.

Відкриті землі

Передбачається забудова та тверде покриття проїздів і площадок, що призведе до трансформації ґрунтового покриву, посилиться фрагментація оселищ, відсутня можливість відновлення природних біотопів на цих ділянках.

Ґрунти

Трансформація ґрунтового покриву на ділянках проектної забудови.Очікується порушення горизонтів ґрунтів внаслідок приєднання до інженерних мереж.Очікується покращення стану ґрунтів щодо виключення забруднення стоками через приєднання до інженерних мереж.Покращення ситуації через впровадження комбінованої системи санітарного очищення від твердих побутових відходів.

Біорізноманіття (рослинний і тваринний світ)

Забудова обумовить скорочення середовищ існування видів тваринного світу, посилить фрагментацію оселищ.

Здоров’я населення

Слід очікувати незначного збільшення рівня шуму.Очікується підвищення безпеки на дорогах.Впровадження природоохоронних еколого орієнтованих заходів (приєднання досистем каналізації та водопостачання, очисних споруд, облаштування рекреаційних зон на територій та санітарно-захисних зон тощо) сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища.

б) для територій з природоохоронним статусом:

території з природоохоронним статусом відсутні.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

проектні рішення документа не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У контексті стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельних ділянок, загальною площею 0,0649 га, для будівництва станції технічного обслуговування в селищі Макарів Макарівського району Київської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Методологічною основою стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території земельних ділянок, загальною площею 0,0649 га, для будівництва станції технічного обслуговування в селищі Макарів Макарівського району Київської області для виявлення всіх важливих впливів і ризиків, оцінювання їх величини та значимості, запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, є системний підхід.

Для сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження зазначеного документа державного планування будуть використані такі методи, зокрема: загальні: аналіз, синтез, формалізація, порівняння, історичний, логічний, ідеалізації, експертних оцінок тощо; графічні; нормативно-правового регулювання, контент-аналізу; моделювання; інформаційні; прогнозування; соціоекологічні методи. Саме система засобів і прийомів, що передбачені кожним із зазначених до застосування під час стратегічної екологічної оцінки методів, дають змогу запропонувати заходи щодо запобігання, зменшення та пом’якшення наслідків для довкілля за критеріями збереження та охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я.

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:

-доповіді про стан довкілля;

-статистичну інформацію;

-лабораторні дослідження стану довкілля;

-дані моніторингу стану довкілля;

-оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

-пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень детального плану території земельних ділянок, загальною площею 0,0649 га, для будівництва станції технічного обслуговування в селищі Макарів Макарівського району Київської області на довкілля та стан здоров’я населення

Сфери охорони довкілля Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом документа державного планування Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

1 2 3
Атмосферне повітря Збільшення викидів в атмосферне повітря від пересувних джерел. Здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Водні ресурси Відсутність дощової каналізація сприятиме забрудненню ґрунтових вод.Відсутність централізованої системи каналізації.Відсутність централізованої системи водопостачання. Забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості.Приєднання до водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання.
Відкриті землі Можлива незадовільна організація планової очистки по збору та своєчасному видаленню відходів на сміттєзвалища.Наявні родючого шару землі, якість якого не має значення для території під забудову. Розвиток інфраструктури збирання та перевезення ТПВ.Встановлення урн і контейнерів для побутових відходів.Зняття родючого шару землі і використати його для рекультивації малоцінних в сільськогосподарському відношенні земель при створенні газонів, квітників.
Лісові ресурси та природно-заповідний фонд Невпорядкованість або відсутність зелених насаджень. Озеленення доріг, під’їздів та впорядкування зелених насаджень.Озеленення комунальної зони.
Здоров’я населення Акустичне навантаження від автомобільного транспорту.  Для захисту від шуму і загазованості вздовж автодоріг передбачається створення і підтримку зелених насаджень загального користування та обмеженого користування у межах санітарних зон.Підвищення безпеки на дорогах.Впровадження природоохоронних еколого орієнтованих заходів (приєднання до систем каналізації та водопостачання, очисних споруд, облаштування рекреаційних зон та санітарно-захисних зон тощо).

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ № 296 від 10.08.2018р, Міністерства екології та природних ресурсів України)

Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем від розміщення станції технічного обслуговування в селищі Макарів Макарівського району Київської області.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Макарівська селищна рада Макарівського району Київської області (08001, селище Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30).

Строки подання

15 діб з дня оприлюднення відповідно до п. 5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» або отримання відповідно до п. 6 зазначеного Закону заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території земельних ділянок, загальною площею 0,0649 га, для будівництва станції технічного обслуговування в селищі Макарів Макарівського району Київської області.


ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

до Публічного Договору про надання послуг з вивезення побутових відходів в смт Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка Макарівського району Київської області 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екосервіс Груп» (08105, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Горенка, вул. Садова, 24-А; ідентифікаційний код 32379428) відповідно до протоколу оцінки конкурсних пропозицій (визначення переможця) від 09.06.2020 р., який затверджений рішенням виконавчого комітету Макарівської селищної ради від 16.06.2020 р. № 041 «Про визначення  виконавця  послуг з вивезення побутових  відходів в смт Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка Макарівського району Київської області» та рішення виконавчого комітету Макарівської селищної ради від 30.06.2020 р. № 052 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами в смт Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка Макарівського району Київської області, що надаються ТОВ «Екосервіс Груп»,  пропонує укласти Публічний Договір про надання послуг з вивезення побутових відходів в смт Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка Макарівського району Київської області власникам, наймачам, орендарям й мешканцям квартир в багатоквартирних житлових будинках та власникам, наймачам, орендарям й мешканцям будинків приватного сектора (приватних садиб) смт Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка Макарівського району Київської області.


Файли для завантаження
ФайлОписРозмір файла:Створено
Скачати цей файл (Публічний договір 5.docx)Публічний договір 5.docxПублічний договір 537 Кб2020-07-01 17:34

makrada vikin komitet1

Рішення

 

30 червня 2020 року

052

смт Макарів

Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами в смт Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка Макарівського району Київської області, що надаються ТОВ "ЕКОСЕРВІС ГРУП"

Розглянувши заяву ТОВ "ЕКОСЕРВІС ГРУП" від 30.06.2020 про встановлення тарифів на надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), беручи до уваги рішення виконавчого комітету Макарівської селищної ради від 16.06.2020 № 041 "Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів в смт Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка Макарівського району Київської області", відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 4, ст.ст. 10, 25 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", згідно з Порядком формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010, Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 р. за № 753/32205, зважаючи на відсутність зауважень та пропозицій від споживачів за результатами розгляду повідомлення ТОВ "ЕКОСЕРВІС ГРУП" щодо необхідності встановлення тарифів на надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), розміщеного в газеті "Макарівські вісті" (випуск № 23 від 19.06.2020), керуючись пп. 2 п. "а" ч. 1 ст. 28, ст.ст. 51, 52, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1. Встановити тариф на послуги з вивезення 1 м3 твердих побутових відходів в смт Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка Макарівського району Київської області, що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕКОСЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 32379428), у розмірі:

1.1. 140,04 грн. (з урахуванням ПДВ) - для всіх категорій споживачів, окрім:

1.1.1. 156,00 грн. (з урахуванням ПДВ) - для комерційних організацій.

Тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів в смт Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка Макарівського району Київської області, що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕКОСЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 32379428), за одну людину в місяць для багатоквартирних будинків становить 28,00 грн. (з урахуванням ПДВ).

Тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів в смт Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка Макарівського району Київської області, що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕКОСЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 32379428), за одну людину в місяць для приватного сектору становить 29,80 грн. (з урахуванням ПДВ).

2. Встановити тариф на послуги з вивезення 1 м3 великогабаритних побутових відходів в смт Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка Макарівського району Київської області, що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕКОСЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 32379428), для всіх категорій споживачів у розмірі 279,60 грн. (з урахуванням ПДВ).

3. Встановити тариф на послуги з вивезення 1 м3 ремонтних побутових відходів в смт Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка Макарівського району Київської області, що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕКОСЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 32379428), для всіх категорій споживачів у розмірі 279,60 грн. (з урахуванням ПДВ).

4. Встановити тариф на послуги з вивезення 1 м3 небезпечних відходів у складі побутових відходів в смт Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка Макарівського району Київської області, що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕКОСЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 32379428), для всіх об'єктів утворення небезпечних відходів у складі побутових відходів у розмірі 272,35 грн. (з урахуванням ПДВ).

5. Встановити тариф за один біорозчинний пакет з логотипом (об'ємом 120 літрів) у розмірі 23,50 грн. (з урахуванням ПДВ).

6. Тарифи, встановлені в пунктах 1-5 цього рішення, ввести в дію з 01 липня 2020 року.

7. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Макарівської селищної ради Вовкулі С.І. забезпечити оприлюднення цього рішення у п'ятиденний термін з дня його прийняття на сайті Макарівської селищної ради (http://makariv-rada.gov.ua/) та в газеті "Макарівські вісті".

8. ТОВ "ЕКОСЕРВІС ГРУП" забезпечити повідомлення споживачів про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів в смт Макарів, с. Зурівка, с. Калинівка, с. Фасівочка Макарівського району Київської області у п'ятнадцятиденний термін з дня введення їх у дію (з посиланням на це рішення).

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Омельченко Л.С.

 

Селищний голова                               В.Я. Токар

 


Файли для завантаження
ФайлОписРозмір файла:Створено
Скачати цей файл (052 Тарифи з вивозу ТВП.doc)052 Тарифи з вивозу ТВП052 Тарифи з вивозу ТВП171 Кб2020-06-30 17:28

Повідомлення

про намір здійснити зміну діючого тарифу на послуги

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

в смт Макарів та с. Калинівка Макарівського району Київської області

На виконання вимог Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 р. за № 753/32205, КП "Макарів ВУЖКГ" даним повідомленням інформує споживачів про намір змінити тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в смт Макарів та с. Калинівка Макарівського району Київської області, встановлений рішенням виконавчого комітету Макарівської селищної ради від 22.11.2018 № 101 "Про затвердження цін (тарифів) щодо оплати комунальних послуг", шляхом його зменшення.

Зміна тарифу пов'язана з виключенням послуги з вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення) зі складу послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в смт Макарів та с. Калинівка Макарівського району Київської області згідно з рішенням виконавчого комітету Макарівської селищної ради від 16.06.2020 № 042 "Про виключення послуги з вивезення побутових відходів зі складу послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в смт Макарів та с. Калинівка Макарівського району Київської області".

Змінений тариф вводиться в дію з 01 липня 2020 року.

Розмір тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в смт Макарів та с. Калинівка Макарівського району Київської області зі змінами наведено у таблиці, що додається.

 


Файли для завантаження
ФайлОписРозмір файла:Створено
Скачати цей файл (Зниження тарифів.xls)Зниження тарифівЗниження тарифів575 Кб2020-06-17 16:50

makrada vikin komitet1

Рішення

02 червня 2020 року

031

смт Макарів

 

Про послаблення протиепідемічних заходів на території Макарівської селищної ради

 

Відповідно до статей 17, 29, 30 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів", з метою запобігання поширенню на території Макарівської селищної ради гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, керуючись статтями 40, 59 та 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Макарівської селищної ради вирішив:

1. Викладене у протоколі позачергового засідання Макарівської районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 29 травня 2020 року № 22 взяти до відома та врахування у роботі.

2. Запровадити послаблення протиепідемічних заходів на території Макарівської селищної ради за умови дотримання протиепідемічних вимог, встановлених постановами Головного державного санітарного лікаря України, та дозволити з 03 червня 2020 року:

2.1. Роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб) за умови забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину:

Засновники/суб’єкти господарювання повинні здійснювати оцінку ризиків щодо спроможності закладу забезпечити належне виконання протиепідемічних заходів на період карантину, у тому числі щодо наявності підготовленого персоналу, матеріально-технічного забезпечення та враховувати їх при прийнятті рішень щодо відновлення роботи в умовах карантину.

1) Перед початком зміни проводиться температурний скринінг yciм працівникам закладів. Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 оС або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання обов’язків;

2) Усім відвідувачам проводиться температурний скринінг при вході до закладу. Особам, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 оС або ознаки респіраторних захворювань, відвідування заборонено;

3) Дозволяється одночасне перебування клієнтів у закладі з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали для індивідуальних занять та однієї особи на 5 квадратних метрів площі зали для групових/командних занять (не більше 10 ociб у групі). Проведення групових/командних занять проводиться виключно за попереднім записом;

4) На вході до закладу організовується місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60 % для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів. Доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка тощо);

5) На період карантину забороняється:

- використання багаторазових (тканинних) рушників (окрім персональних рушників відвідувачів);

- розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів;

- функціонування спазон та надання послуг масажу;

- функціонування спабарів та кулерів з водою. Робота вендингових машин дозволяється;

- функціонування дитячих кімнат;

- одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;

- проведення групових занять понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;

  1. Функціонування басейнів дозволено:

- для індивідуального відвідування;

- для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;

- за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 осіб для індивідуальних занять та не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп у 50-метрових басейнах;

- за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 осіб для індивідуальних занять та не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп у 25-метрових басейнах.

7) Необхідно обмежити одночасне використання роздягалень та душових кабін на рівні не більше 50%, не відкриваючи для використання клієнтами кожну другу шафу для роздягання/душову кабіну та нанести відповідні позначки (окрім окремого обладнання душових кабін, що унеможливлюють контакт між клієнтами). Кількість клієнтів, які одночасно перебувають у закладі, повинна враховувати та не допускати потенційне скупчення в зонах роздягалень, санітарних та адміністративних зонах;

8) Тренажери, що передбачають тривалий цикл використання одним клієнтом, мають бути розміщені з інтервалом не менше 2,5 метри один від одного;

9) Працівники закладів повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор (далі - ЗІЗ). Після кожного зняття ЗІЗ та одягнення чистої маски/респіратора працівник повинен ретельно помити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

Адміністрація закладу повинна провести навчання серед працівників щодо правил використання ЗІЗ, їх утилізації та забезпечити контроль за дотриманням цих правил;

  1. Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити:

- працівників п’ятиденним запасом ЗІЗ та дезінфікуючих засобів і організувати контроль за їх використанням;

- навчання серед працівників щодо правил використання ЗІЗ, їх утилізації та контроль за дотриманням цих правил;

- постійну наявність рідкого мила та паперових рушників у санвузлах;

- інформування щодо встановлених обмежень та умов обслуговування при вході до закладу, при проведенні записів за телефоном та на офіційних сторінках в мережі Інтернет та соціальних мережах;

- дезінфекцію поверхонь не рідше ніж кожні 2 години та відразу після закінчення занять;

- вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів не рідше ніж кожні 2 години та після закінчення робочого дня/ зміни;

- провітрювання/кондиціювання приміщень протягом 15 хвилин перед відкриттям та кожні дві години протягом дня;

- централізований збір використаних ЗІЗ, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;

- тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику, визначених відповідно до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба
COVID-19», затверджених наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722;

  1. Працівники повинні:

- регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 2 години та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;

- утримуватись від контактів з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань – кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;

- дотримуватись респіраторної гігієни та етикету кашлю;

- самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

2.2. Відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, отримання документів про професійну освіту, участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою дорослих за умови забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину:

Заклади освіти повинні здійснювати оцінку ризиків щодо спроможності закладу забезпечити належне виконання протиепідемічних заходів на період карантину, у тому числі щодо наявності підготовленого персоналу, матеріально-технічного забезпечення та враховувати їх при прийнятті рішень щодо відновлення роботи в умовах карантину.

1) Перед початком занять проводиться температурний скринінг усім працівникам закладу.

Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання обов’язків.

При вимірюванні температури тіла контактним методом необхідно забезпечити обов'язкову дезінфекцію виробу, яким здійснюється термометрія після кожного його використання, згідно з інструкцією виробника дезінфекційного засобу;

2) Температурний скринінг здобувачам освіти проводять при вході до закладу освіти. Здобувачі освіти, в яких виявлено температуру тіла понад 37,2°С або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до занять, їм рекомендується звернутися до медичної установи;

3) На вході до закладу організовується місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів.


4) Заклади освіти повинні забезпечити:

- працівників п’ятиденним запасом ЗІЗ та дезінфікуючих засобів і організувати контроль за їх використанням;

- навчання серед працівників щодо правил використання ЗІЗ, їх утилізації та контроль над дотриманням цих правил;

- постійну наявність рідкого мила та паперових рушників у санвузлах;

- інформування щодо встановлених обмежень та умов обслуговування при вході до закладу, при проведенні записів за телефоном та на офіційних сторінках в мережі Інтернет та соціальних мережах;

- дезінфекцію поверхонь не рідше ніж кожні 2 години та відразу після закінчення занять;

- вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів не рідше ніж кожні 2 години та після закінчення робочого дня/ зміни;

- провітрювання/кондиціювання приміщень протягом 15 хвилин перед відкриттям та кожні дві години протягом дня;

- централізований збір використаних ЗІЗ, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;

- тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику, визначених відповідно до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба COVID-19», затверджених наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722.

5) Працівники закладів освіти повинні:

- регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками на рідше ніж раз на 2 години, та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;

- утримуватись від контактів з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань – кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;

- дотримуватись респіраторної гігієни та етикету кашлю;

- самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

3. Попередити керівників підприємств, установ, організацій, закладів незалежно від форми власності та підпорядкування про персональну відповідальність за виконання цього рішення.

4. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Макарівської селищної ради Вовкулі С.І., підбирачу довідкового та інформаційного матеріалу Макарівської селищної ради Проценко А.О. забезпечити анонсування та висвітлення інформації про прийняте рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Макарівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Омельченко Л.С

 

Селищний голова                                               В.Я. Токар


© 2014 Макарівська селищна рада. Всі права захищено.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free